ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Зерттеу бағыттары


Университет Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің, серіктес ұйымдардың тапсырысы бойынша және ішкі қажеттіліктер бойынша зерттеулерді жүзеге асырады. Осыған байланысты университет ғалымдары шаруашылық шарттар аясында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, сыртқы тапсырыс берушілер және университеттің өзі қаржыландыратын жобаларды іске асыруға қатысады. Зерттеулер жалпы және инклюзивті білім беру, энергетика, археология, жаңа материалдар мен инновациялық технологиялар жасау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, өмір және денсаулық туралы ғылымдар, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары және т.б. мәселелеріне арналған.


ҚР БҒМ тапсырысы бойынша жобалар

Іргелі зерттеулер

1. «Конденсирленген молекулалық орталардағы плазмон-күшейтілген фотофизикалық үдерістер» жобасы.

Органикалық қосылыстардағы, наноқұрылымдардағы және функционалдық наноматериалдардағы электрондық қозу энергиясының түрленуіне металдардың НБ плазмалы ықпалының әсері зерттеледі. Жобаны физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Ибраев Ниязбек Хамзаұлы басқарады. Жобаның серіктесі – Украина ҰҒА Органикалық химия институты.

2. «Органикалық жартылай өткізгішті нанокомпозиттер негізінде күн энергиясы фототүрлендіргішті әзірлеу» жобасы.

Композитті органикалық наноқұрылымдар негізінде фототүрлендіргіштердегі жарық энергиясының түрленуі зерттеледі.

Жобаны физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор Аймуханов Айтбек Калиевич басқарады.

3. «Көміртекті кванттық нүктелер негізіндегі функционалдық наноматериалдар» жобасы.

Фотовольтаика мен кванттық электроникаға арналған ККН, оксидті жартылай өткізгіштер және органикалық бояғыштар негізіндегі жаңа функционалдық наноматериалдар зерттеледі; ККН синтезі шарттарының, құрылымы мен құрамының олардың спектрлік және люминесценттік қасиеттеріне әсері зерттеледі; ККН-да спин-рұқсат етілген және спин-тыйым салынған электрондық процестердің ерекшеліктері зерттеледі.

Жобаны физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Ибраев Ниязбек Хамзаұлы басқарады.

4. «Фотокатализ арқылы суды ыдыратуға арналған жаңа нанокомпозитті материалдарды әзірлеу» жобасы.

Жобаның мақсаты – нанобіліктер, титан диоксиді нанотүтікшелері, графен оксиді және күміс нанобөлшектері негізінде наноқұрылымды пленкаларды синтездеу және олардың электр тасымалдау, фотоэлектрлік, оптикалық және фотокаталитикалық қасиеттерін зерттеу.

Жобаны PhD докторы Сериков Тимур Маратович басқарады.

5. «Ғарыш кеңістігінде корпускулалық ағындарды зерттеуге арналған электрстатикалық энергия талдағышты әзірлеу» жобасы. Шағын массасы мен габариті бар ғарыштық зерттеулер үшін жаңа үлгідегі тиімді электростатикалық энергия талдауышы әзірленуде.

Жобаны PhD докторы Камбарова Жанар Турсыновна басқарады. Жобаның серіктесі Қарағанды техникалық университеті (Қазақстан).

6. «Жойылатын облыстардағы арнайы шекаралық шарттары бар жылуөткізгіштіктің шеттік есептері» жобасы.

Конустың бетінде арнайы шекаралық жағдайлары бар конустық бетімен шектелген цилиндрлік емес аудандардағы жылу өткізгіштік теңдеуі үшін шекаралық есептердің шешілімділігі зерттеледі.

Жобаны физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Рамазанов Мурат Ибраевич басқарады.

Жобаның серіктесі Математика және математикалық модельдеу институты (Қазақстан).

7. «Бөлшекті ретті жүктемесі бар жылуөткізгіштік теңдеуі үшін шеттік есептер» жобасы.

Белгілі бір функционалдық кластардағы бөлшек жүктелген жылуөткізгіштік теңдеуі үшін шекаралық есептердің шешілімділігі зерттеледі; бастапқы шекаралық есептердің жүктелген терминіндегі бөлшек туындысының тәртібіне де, жүктеме сипатына да байланысты алынған интегралдық теңдеулердің шешілімділігі зерттеледі.

Жобаны PhD докторы Космакова Минзиля Тимербаевна басқарады.

8. «Псевдопараболалық теңдеулер үшін шеттік есептер және ілесетін Вольтерраның ерекше интегралдық теңдеулері» жобасы.

Псевдопараболалық теңдеулер үшін шекаралық есептердің шешілімділігі, бар болу және бірегейлік теоремаларының дәлелі зерттеледі, псевдопараболалық теңдеулер үшін шекаралық есептерді шешудің қасиеттері және Вольтерра түріндегі арнайы интегралдық теңдеулерді шешу зерттелуде. Жобаны физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Рамазанов Мурат Ибраевич басқарады. Жобаның серіктесі Математика және математикалық модельдеу институты (Қазақстан).

9. «Косемантикалық кластар және олардың модельдерінің кластары» жобасы.

Берілген модельдер класының йонсондық спектрі үшін маңызды теориялық және модельдік тұжырымдамалардың бейімделу механизмдері зерттелуде. Атап айтқанда, берілген йонсон спектрінің косемантикалық кластары үшін орталық типтердің категориялығы, дөңестігі, қарапайымдылығы, тәуелсіздігі, форкингі, геометриялары; теориялық жиындардың фрагменттерін зерттеу аясында қарастырылатын косемантикалық кластардың семантикалық моделінің формулалық ішкі жиындары зерттеледі.

Жобаны физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Ешкеев Айбат Рафхатович басқарады.

10. «Мезогенді наножүйелердегі қасиетті қалыптастыру факторы ретінде молекулалардың өзінен-өзі ассоциациялау мен сольватациялаудың молекулааралық эффектілерін зерттеу» жобасы.

Ароматты қосылыстарды компьютерлік кванттық химиялық молекулалық модельдеу негізінде мезоморфты қасиеттерді қалыптастыру механизмі мәселесін шешудің тиімді тәсілін жасау үшін қосылыстардың физика-химиялық қасиеттерін анықтайтын және мезогендік қосылыстар молекулаларының стихиялық бірігуі мен сольватациясы кезінде пайда болатын молекулааралық өзара әрекеттесулердің олардың спектроскопиялық, термодинамикалық және анизотропты қасиеттеріне әсері зерттеледі. Жобаны химия ғылымдарының кандидаты, профессор Абуляисова Ляззат Кабылашевна басқарады.

11. «Жабайы өсетінөсімдіктер мен дәрілік өсімдіктердің тұқымдық материалын криоконсервациялау және қысқа және ұзақ мерзімді сақтау банкін жасау» жобасы.

Төмен температуралы мұздату алгоритмдерін әзірлеу және қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сақтау банкін ұйымдастыру үшін өсімдік материалын криоконсервациялау, кейіннен еріту және перспективалы дәрілік өсімдіктер тұқымдарының өміршеңдігін белсендіру әдістері мен шарттары зерттеледі. Жобаны биология ғылымдарының кандидаты, профессор Ишмуратова Маргарита Юлаевна басқарады.

12. «Инклюзивті білім беру шеңберіндегі студенттердің волонтерлік қызметін ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу» жобасы.

Инклюзивті білім беру аясында студенттердің волонтерлік қызметін ғылыми-әдістемелік сүйемелдеудің тұжырымдамалары мен модельдері әзірленуде. Жобаны педагогика ғылымдарының докторы, профессор Абильдина Салтанат Куатовна басқарады.

13. «Шет тілді білім беру контекстіндегі ұлттық бірегейліктің лингвокогнитивті және дискурсивті негіздері» жобасы.

Сәйкестіктің лингвокогнитивті және дискурсивті табиғаты, оның ұлттық дүниетаным призмасы арқылы вербалды экспликация механизмдері, «Рухани Жаңғыру» бағдарламасы аясында әртүрлі лингвомәдениеттердегі трансформациялық процестердің ашылуы зерттеледі.

Жобаны филология ғылымдарының докторы, профессор Исина Гаухар Иликешевна басқарады. Жобаның серіктесі «Recycling Company» ЖШС (Қазақстан).

14. «Қазақстанда NEET-жастарды минималдаудың кешенді үлгісін әзірлеу: өнімді жұмысбастылықты, инклюзивті экономиканы және білім беруді цифрландыруды конвергенциялау» жобасы.

Инклюзивті экономиканы конвергенциялау, нәтижелі жұмыспен қамту және постиндустриалды білім беру жүйесін цифрлық қайта құру негізінде оны қысқартудың жүйелі тетігін негіздей отырып, әлемдік және отандық жағдайларда осы феноменнің пайда болуының базалық әлеуметтік-экономикалық себептерін, оның табиғатын теориялық-әдіснамалық және қолданбалы талдау арқылы Қазақстанда NEET-жастарды азайтудың кешенді моделі әзірленуде.

Жобаны экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Хусаинова Жибек Сеитовна басқарады. Жобаның серіктестері Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті (Қазақстан), «Rational Solution» ЖШС (Қазақстан).

15. «Мемлекеттік тілдегі нормативтік-құқықтық актілердің сапасын қамтамасыз етудің теориясы және тәжірибесі (азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамалары саласында)» жобасы.

Бірнеше ресми тіл қолданылатын елдерде заңнаманың тұрақтылығы мен сапасын қамтамасыз етудің әлемдік тәжірибесі зерделенеді.

Жобаны заң ғылымдарының кандидаты, профессор Ильясова Гулжазира Актуреевна басқарады.

16. «Ортағасырдағы Сарыарқа көшпелі халқының мәдениеті (жерлеу және ғұрыптық кешендердің материалдары бойынша)» жобасы.

Жобаның мақсаты – заттық көздердің археологиялық және жаратылыстану-ғылыми зерттеулері арқылы Сарыарқаның ортағасырлық көшпенділері мәдениетінің материалдық аспектілері туралы жаңа білім алу. Жобаны PhD докторы Кукушкин Алексей Игоревич басқарады. Жобаның серіктесі Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы (Қазақстан).

17. «Сарыарқаның қола дәуірінің некропольдарындағы жерлеу ғұрпы бойынша қоғамда әлеуметтік саралану маркерлерін анықтау және жүйелеу» жобасы.

Жобаның мақсаты – жерлеу сипатындағы жаппай археологиялық материалды аналитикалық өңдеу арқылы жүргізілген Сарыарқаның қола дәуірі қоғамының әлеуметтік-ұйымдастырушылық құрылымында саралаудың ерте нысандарының маркерлерін нақтылау және жүйелендіру. Жобаны тарих ғылымдарының кандидаты Кукушкин Игорь Алексеевич басқарады. Жобаның серіктестері Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану мұражайы (Қазақстан), «ЭКОЭКСПЕРТ» ЖШС (Қазақстан).

Қолданбалы зерттеулер

1. «Графенді кванттық нүктелерді синтездеу және фотопроцесстерді зерттеу» жобасы.

Жобаның мақсаты – графен және оның туындылары негізінде импульсті лазерлік абляция әдісімен кванттық нүктелерді синтездеу және олардағы фотопроцестерді зерттеу. Жобаны PhD докторы Селиверстова Евгения Владимировна басқарады.

2. «Фармацевтикалық мақсаттағы перспективалы прекурсорлар-табиғи алкалоидтардың жаңа құрама туындыларының синтездеу әдістерін молекулалық құрастыру және әзірлеу» жобасы.

Әлеуетті фармакофорлық топтармен жаңа құрамдастырылған туындыларды алу тұрғысынан табиғи биологиялық белсенді қосылыстармен реакцияларда алкалоидтарды пайдалану мүмкіндіктері, реакциялар тетіктерінің ерекшеліктерін және құрылым-биобелсенділік өзара байланысын зерттеу зерттелуде.

Жобаны химия ғылымдарының кандидаты, профессор Мукушева Гулим Кенесбековна басқарады. Жобаның серіктестері – Н.Н. Ворожцов атындағы Новосібір органикалық химия институты. (Ресей), «Беларусь Ұлттық ғылым академиясының физика-органикалық химия институты» мемлекеттік ғылыми мекемесі (Беларусь), «Азимут-Геология» ЖШС (Қазақстан).

3. «Аралас оқыту бойынша педагогтердің біліктілігін арттырудағы фасилитаторлар: тиімділікті бағалау, әдістеме, құзыреттерді дамыту векторлары» жобасы.

Жобаның мақсаты – ЖАОК ресурстарының базасында және фасилитатордың көмегімен оқытудың когнитивті-құзыреттілік тәсіліне сәйкес «Ағылшын тілі» бағыты бойынша педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру бойынша жағдай жасау үшін ретроспективті және перспективалық талдау және кейіннен стратегиялар әзірлеу.

Жобаны PhD докторы Шелестова Татьяна Юрьевна басқарады. Жобаның серіктестері «Мирас» университеті (Қазақстан), «Bolashaq» академиясы (Қазақстан), «KazTEA» ЗТБ (Қазақстан) болып табылады.

4. «Туризмді цифрландыру жағдайында smart-технологияларды қолдану негізінде Орталық Қазақстанда қалалық туристік маршруттарды қалыптастыру» жобасы.

Орталық Қазақстан қалалары бойынша туристік бағыттар әзірленіп жатыр, олар цифрландырылып, пайдаланушылардың кең ауқымы үшін izi.Travel платформасына орналастырылатын болады.

Жобаны экономика ғылымдарының кандидаты Мамраева Динара Габитовна басқарады. Жобаның серіктестері Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті (Қазақстан), «Luxe Travel» ЖШС (Қазақстан).

5. «Кейінгі қола дәуіріндегі мәдениетаралық коммуникация (Батыс Сібір-Қазақстан - Орталық Азия)» жобасы.

Батыс Сібір – Қазақстан – Орталық Азия географиялық жүйесіндегі кейінгі қола дәуіріндегі мәдениетаралық коммуникация зерттелуде. Қолда бар және жобаны іске асыру барысында алынған деректердің негізінде мұндай коммуникациялардың себептері, шарттары, сипаты, бағдары мен салдарлары анықталады және зерделенеді.

Жобаны тарих ғылымдарының кандидаты Варфоломеев Виктор Васильевич басқарады. Жобаның серіктесі – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (Қазақстан).

6. «Қазақстандық жастардың ақпараттық мәдениетін қоғамның зияткерлік әлеуетінің өсу факторы ретінде қалыптастыру» жобасы.

Жобаның мақсаты – қазіргі қазақстандық жастардың ақпараттық мәдениеті деңгейіне сараптамалық баға беру, ықтимал тәуекелдер мен қауіптерді анықтау, ақпараттық сауаттылық дағдыларын дамыту бойынша тиімді стратегиялар мен ұсынымдар әзірлеу.

Жобаны тарих ғылымдарының кандидаты Мырзахметова Асель Жанатовна басқарады.


Сыртқы тапсырыс берушілердің жобалары (шаруашылық шарттар)

1. Жобаның тапсырыс берушісі – «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС.

«Тау-кен және металлургия өндірістерінің құрамы өте төмен кендері мен калдықтарынан электрохимиялық процестерді және гидроимпульсті разрядтау энергиясын (ГРЭ) қолдана отырып мысты және басқада түсті металдарды бөліп алу технологиясын жасау» жобасы.

Жобаны химия ғылымдарының докторы, профессор Мустафин Едиге Суиндикович басқарады.

2. Тапсырыс беруші: «Ұлар МК» ЖШС

«Асфальтбетон жабындарының пайдалану мерзімін арттыру үшін модификациялаушы және тұрақтандырғыш қоспалар алу технологиясын жасау» жобасы.

Жобаны химия ғылымдарының докторы, профессор Мустафин Едиге Суиндикович басқарады.

3. Тапсырыс беруші: «Шұбаркөл көмир» АҚ.

«Көмірдің, арнайы кокстың, көмір шайырының және кокс газының қасиеттері мен құрамын анықтау үшін кешенді зерттеу» жобасы.

Жобаны химия ғылымдарының докторы, профессор Байкенов Мурзабек Исполович басқарады.

4. Тапсырыс беруші: ERG-дің ғылыми-зерттеу және инжиниринг орталығы

««Шұбаркөл Көмір» АҚ көмір шайырын дистилляциялау және оның фракциясының үлгілерін алу» жобасы.

Жобаны химия ғылымдарының докторы, профессор Байкенов Мурзабек Исполович басқарады.

5. Тапсырыс беруші: «Қазақ ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу ғылыми-зерттеу институты» ЖШС.

«Құмайдың жоғары сапалы сиропын өндірудің оңтайлы технологиялық режимдерін әзірлеу» жобасы.

Жобаны химия ғылымдарының докторы, профессор Тажбаев Еркеблан Муратович басқарады.

6. Тапсырыс беруші: «Биосфера Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығы

«Балқаш байытуфабрикасының қайта сумен жабдықтау жүйесінде технологиялық ағындысу дайындау үшін Балқаш мыс балқыту зауытының қышқылды ағындылары мен күкірт қышқылын бейтараптандыруда шламды пайдалану тиімділігін зерттеу және Балқаш БФ қалдық қоймасында қалдықтарды біріктіріп жинау кезінде оларды тұрақтандыру тиімділігін бағалау» жобасы.

Жобаны химия ғылымдарының кандидаты Фомин Виталий Николаевич басқарады.

7. Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

«Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі аумағында мекендейтін омыртқасыздардың инвентаризациясы» жобасы. Жобаны биология ғылымдарының кандидаты Блялев Серик Абдуалиевич басқарады..

8. Тапсырыс беруші: «Rational Solution» ЖШС

«Қазіргі экономикалық жүйелердегі әлеуметтік кәсіпкерлік: тұжырымдамасы, типологиясы, Қазақстандағы даму механизмдері» жобасы.

Жобаны экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Хусаинова Жибек Сеитовна басқарады.

9. Тапсырыс беруші: Қарағанды облысының сауда палатасы

«Аймақта шағын кәсіпкерлікті дамытудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін әзірлеу» жобасы.

Жобаны экономика ғылымдарының кандидаты, доцент Хусаинова Жибек Сеитовна басқарады.

10. Тапсырыс беруші: Қарағанды облысының нотариаттық палатасы

«Сертификат бере отырып оқыту қызметі» жобасы.

Жобаны заң ғылымдарының кандидаты Киздарбекова Антонина Сериковна басқарады.

11. Тапсырыс беруші: «Шұбаркөл Премиум» АҚ.

««Шұбаркөл Премиум» АҚ Шубаркөл кен орнында (аумақ ауданы 677,317 га) тарихи-мәдени мұра нысандарының жоқтығын немесе болуын анықтау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу» жобасы.

Жобаны тарих ғылымдарының кандидаты Кукушкин Игорь Алексеевич басқарады.

12. Тапсырыс беруші: Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығы

«Талды тарихи-археологиялық паркінің Талды (қола дәуірі) қорымының доңғалақ атрибутикасы бар ескерткіштеріне археологиялық зерттеулер жүргізу» жобасы.

Жобаны тарих ғылымдарының кандидаты Кукушкин Игорь Алексеевич басқарады.

13. Тапсырыс беруші: Халықаралық Түркі академиясы

«Түркі кезеңінің «Ащекен Сораңы» объектісіне ғылыми археологиялық зерттеулерін жүргізу» жобасы.

Жобаны тарих ғылымдарының кандидаты Кукушкин Игорь Алексеевич басқарады.


Университеттің ішкі жобалары

1. «Орталық Қазақстандағы 1931-1933 жылдардағы ашаршылық: себептері мен салдары (мұрағат материалдары мен естеліктер негізінде)» жобасы.

Мұрағаттық құжаттар зерттелуде, 1931-1933 жылдардағы ашаршылық туралы естеліктері бар құжаттық мәтіндер корпусы қалыптастырылуда.

Жобаны филология ғылымдарының кандидаты, доцент Мустояпова Айнаш Токушевна басқарады.

2. «Қасымтану мәселелері» жобасы.

1930-60 жылдардағы әдеби даму үрдістерімен сабақтастықта кеңестік идеология жағдайында классикалық стильде қазақ сөз өнерін жаңғыртуға баға жетпес үлес қосқан Қасым Аманжоловтың поэзиясы зерттелуде.

Жобаны филология ғылымдарының докторы, профессор Жарылғапов Жансая Жанғазыұлы басқарады.

3. «9 сыныпқа арналған оқулық әзірлеу «Құқық негіздері»» жобасы.

Жалпы білім беретін мектепке арналған оқулық әзірленеді, онда құқық туралы ғылыми білім маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы ретінде жүйеленеді; саяси институт ретінде мемлекет туралы ғылыми түсінік беріледі және басқалары.

Жобаны заң ғылымдарының магистрі Шакирова Алтынай Боранкулкызы басқарады.